Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzedaży

§ 1
Słownik pojęć
 
    Sprzedawca – Edyta Mikłaszewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

PHU PERFEKT Edyta Mikłaszewicz 05-083 Zaborów ul. Środkowa 20 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5291547928, REGON: 145492924.

    Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie u Sprzedawcy (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

    Regulamin – niniejszy regulamin.

    Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, w szczególności akcesoria samochodowe takie jak błotniki plastikowe, osłony pod silnik i akcesoria motoryzacyjne.

    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem i na zasadach określonych przez sklep www.eperfekt.pl

eperfekt.pl – sklep internetowy, działająca pod domeną www.eperfekt.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży Towarów.
 
§ 2
Postanowienia ogólne
 
    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego eperfekt.pl w szczególności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.

    Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

    Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

    Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego eperfekt.pl, pocztę e-mail (biuro@eperfekt.pl), telefonicznie (604 885 251,22-722-39-96),  pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

    Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

    Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedawcę poprzez sklep eperfekt.pl w chwili składania Zamówienia.

    Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto . Sprzedający jest płatnikiem VAT.  Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

    Oferta Sprzedawcy obowiązuje na terenie Polski i jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

    Wszystkie Towary prezentowane przez Sprzedawcę są nowe.
 
§ 3
Składanie zamówień

 
    Aby złożyć Zamówienie Kupujący powinien postępować zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.

    Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia) wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży Towaru – wysyłaną przez sklep eperfekt.pl

    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:   
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - ING BANK ŚLĄSKI  (numer konta 45 1050 1924 1000 0091 4574 7136  - w tytule przelewu proszę podać imię nazwisko, nazwę Towaru, numer zamówienia), 
- gotówką za pobraniem
- przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

    Kupujący dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

    Informacje o kosztach przesyłki znajdują się na karcie każdej aukcji w zakładce „Dostawa i płatność”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 
§ 4
Realizacja Zamówień

 
    Po otrzymaniu przez Kupującego e-maila potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail, w którym należy wybrać formę wysyłki, rodzaj płatności, oraz podać dane, adres do wysyłki inne informacje wynikające z treści aukcji dotyczące zakupionego Towaru.

    Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy) – zazwyczaj w terminie od 1 do 5 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na dostawę zamówionego Towaru.

    Czas dostawy przesyłki kurierem wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

    W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.

    Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

    Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura , które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

    Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską lub w inny sposób uzgodniony z Kupującym.

    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 
 § 5
Rękojmia i gwarancja

 
     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556,1- 556,3 KC.

    Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

    Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

    Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji:
danych kontaktowych Kupującego, w tym numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego, numeru zamówienia oraz termin zakupu  dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

    W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

    Kupujący może odesłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Kupujący powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą.

    Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

    W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

    Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

    Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

    Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. 

    Termin gwarancji wynosi jeden rok od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

 § 6
Odstąpienie od umowy
 
     Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

    Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

    Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Ochrona danych osobowych 

 
Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie PHU PERFEKT Edyta Mikłaszewicz z siedzibą 05-083 Zaborów ul. Środkowa 20 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5291547928,
REGON: 145492924.

Cele przetwarzania danych: 
Powierzone nam dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- wysłania zamówienia
- pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta - w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.eperfekt.pl
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest z powyżej wskazanymi celami  - będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków, np. wystawieniem faktury ( podstawa prawna : art.6 ust.1 c RODO - "obowiązek prawny" ) oraz przez czas , w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe ( obowiązek prawny)

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

Prawa dostępu do swoich danych: 

Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

W tym celu na stronach www.eperfekt.pl  Moje Konto każdy klient, po dokonaniu rejestracji, może mieć wgląd do swoich danych oraz dokonać ich modyfikacji lub uaktualnienia. 

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) 

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

 § 8
Postanowienia końcowe

 
    W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy regulaminu sklepu internetowego www.eperfekt.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

    Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


PHU PERFEKT
Edyta Mikłaszewicz
05-083 Zaborów
Ul.Środkowa 20
nip 529 154 79 28

Sklep stacjonarny : Wyględy ul. Osiedlowa 27 (wejście od ulicy Topolowej)

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl